เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่ สามัญประจำปี 2559 ก่อนเริ่มประชุม นายแพทย์ทรงฉัตร ศิริโยธิพันธุ์ ประธานกรรมการ พร้อมใจกัน สมาชิกสหกรณ์ กล่าวคำถวายอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 จากนั้น นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่ ในครั้งนี้ มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ประกอบด้วย นายประกอบ เผ่าพงศ์ สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสมยศ คงสุขไทย นักวิชาการสหกรณ์ ชำนาญการ นายนพรินทร์ สุวรรณรัตน์ นิติกร พร้อมด้วย น.ส.นิ่มนวล ดวงโต ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ สหกรณ์ฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2559 จำนวน 17,064,574.67 บาท จัดสรรเงินปันผล ร้อยละ 5.85 และเงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 8.25