เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 นายแพทย์ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่ ในครั้งนี้ มีส่วนราชการที่้้เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ประกอบด้วย นายสุวัฒน์ ขันเชื้อ สหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายสมยศ คงสุขไทย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 น.ส.อัจฉรา ชูแนม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ พร้อมด้วย น.ส.นิ่มนวล ดวงโต ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ มีกำไรสุทธิประจำปี 2560 จำนวน 16,333,751.24 บาท จัดสรรเงินปันผล ร้อยละ 5.05 และเงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 7.95