โครงการระดมทุนเงินฝากออมทรัพย์ (เผื่อเรียก) กรณีพิเศษ

  • เปิดรับเงินฝากจากสมาชิก อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ต่อปี ไม่จำกัดขั้นสูงของวงเงิน
  • ระยะเวลาการฝากเงิน จำนวน 2 ปี (24 เดือน) โดยไม่ถอนเงินฝากจำนวนที่ลงทุน ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ
  • ถอนเงินฝากจำนวนเข้าร่วมโครงการก่อนระยะเวลากำหนด จะไม่ได้รับดอกเบี้ย
  • จำนวนเงินในบัญชีเงินฝาก นอกเหนือจากฝากเข้าโครงการสมาชิกผู้ฝากสามารถถอนเงินได้ตามปกติ
  • ระยะเวลาระดมทุนตามโครงการ ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม – 20 ธันวาคม 2561 เท่านั้น
  • สมาชิกที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เล่มแดง) สามารถฝากเข้าร่วมโครงการได้
  • สมาชิกไม่มีบัญชีเงินฝาก สามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เล่มแดง) เข้าร่วมโครงการได้ไม่จำกัดขั้นสูงของวงเงิน
  • เมื่อพ้นระยะเวลาของโครงการฯ สมาชิกฝากได้ไม่เกิน 200,000 บาท/คน/เดือน ตามเดิม
  • สมาชิกท่านใดประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ สอบถามรายละเอียดได้ที่สหกรณ์ โทร ภายใน 3518 หรือ โทร. 032-611625 ทุกวันทำการ