ประกาศ เปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย

      สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ จำกัด ได้พิจารณากำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก ประเภทเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะอัตรา ดอกเบี้ยของสถาบันการเงินอื่นในปัจจุบัน ดังนี้

อัตราดอกเบี้ย เดิม ร้อยละ 3.75 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ย ใหม่ ร้อยละ 3.50 ต่อปี

      ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง